Verbeek Advocatuur
Verbeek Advocatuur

Algemene voorwaarden Verbeek Advocatuur

  1. Verbeek Advocatuur is een eenmanszaak.
  2. Aan Verbeek Advocatuur verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door Verbeek Advocatuur van een aanbod van een opdrachtgever waarbij wordt verwezen naar door deze opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden omvat nadrukkelijk niet de aanvaarding van deze voorwaarden van de opdrachtgever.
  3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Verbeek Advocatuur. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens Verbeek Advocatuur aanvaarde opdrachten. Verbeek Advocatuur behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden in voorkomend geval (gedeeltelijk) te doen uitvoeren door andere advocaten, belastingadviseurs of juristen. Deze personen zullen zorgvuldig door Verbeek Advocatuur worden geselecteerd, zo mogelijk in overleg met opdrachtgever.
  4. Verbeek Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden (waaronder mede begrepen onder-opdrachtnemers). Verbeek Advocatuur is door opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden namens opdrachtgever. Eventuele derden kunnen, naast Verbeek Advocatuur, een beroep doen op deze algemene voorwaarden, waarbij de bepalingen die voor Verbeek Advocatuur gelden eveneens voor hen gelden. Het voormelde geldt eveneens voor (rechts)personen die (al dan niet middellijk) op andere wijze bij of voor Verbeek Advocatuur werkzaamheden verrichten.
  5. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Verbeek Advocatuur voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van opdrachten en eventuele tekortkomingen daarbij, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd door de door Verbeek Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico van Verbeek Advocatuur op grond van de polisvoorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Verbeek Advocatuur heeft daartoe bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten met een verzekerd bedrag van € 1.000.000,- per aanspraak.
  6. De uitvoering van verstrekte opdrachten door Verbeek Advocatuur geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.
  7. De werkzaamheden van Verbeek Advocatuur worden – tenzij anders overeengekomen – maandelijks aan opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling is Verbeek Advocatuur gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
  8. Op alle aan Verbeek Advocatuur verstrekte opdrachten is de Kantoorklachtenregeling Verbeek Advocatuur van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de werkzaamheden door Verbeek Advocatuur, inclusief geschillen over de declaratie, zullen eerst worden beslecht overeenkomstig deze Kantoorklachtenregeling.
  9. Alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Verbeek Advocatuur zijn onderworpen aan Nederlands recht. Onverminderd artikel 8 zullen eventuele geschillen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.VerbeekAdvocatuur.nl en zullen op eerste verzoek worden toegezonden.

Nieuwegein, januari 2018

Verbeek Advocatuur Felix Verbeek, jurist, advocaat voor bedrijven & mediator Tel. (030) 601 92 92 info@verbeekadvocatuur.nl disclaimer & copyright

hosted by Sudus Internet | powered by cmsGear